Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Luku 9 – Tuottavuudesta motivaation näkökulmasta

Tuottavuus voidaan määritellä tietyssä paikassa ja ajassa tuotettujen kysyntään vastaavien hyödykkeiden määräksi. Tuottavuus on kasvanut, kun samassa paikassa ja ajassa tuotetaan enemmän kysyntään vastaavia hyödykkeitä kuin aikaisemmin.

Tuottavuus voi kasvaa mm. seuraavista syistä:

  1. työntekijän motivaatio kasvaa
  2. työntekijän osaaminen lisääntyy
  3. tuotantomenetelmät kehittyvät
  4. automaatio lisääntyy.

Tässä luvussa tuottavuutta käsitellään motivaation näkökulmasta. Nykyisin suosituin ja käytetyin motivaatioteoria on itsemääräämisteoria (Self-Determination Theory – SDT)*.

Itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on psykologinen perustarve kokea, että hän päättää itse omasta elämästään (autonomy), että hän on osaava (competence) ja että hänellä on merkityksellisiä läheisiä ihmissuhteita (relatedness). Näiden tarpeiden tyydyttyminen liittyy ihmisen motivaation määrään ja laatuun.

Itsemääräämisteoria jakaa motivaation autonomiseen ja kontrolloituun motivaatioon. Sisäinen motivaatio menee suoraan autonomisen motivaation alaluokaksi. Ulkoisia motivaatioita on erilaisia ja osa niistä menee autonomisen motivaation alaluokaksi, osa taas kontrolloidun motivaation alaluokaksi.

Autonomisesti motivoituneen ihmisen katsotaan mm. voivan paremmin, tekevän töitä enemmän ja laadukkaammin, oppivan asiat syvemmin ja olevan luovempi kuin silloin, jos hän olisi kontrolloidusti motivoitunut. Tällä kaikella on luonnollisesti vaikutusta myös kansantalouden tuottavuuteen.

Lisäksi, jos työtä tehdään kontrolloidusti motivoituneena, toisin sanoen palkkion houkuttelemana tai rangaistuksen uhalla, autonomisen motivaation ja siihen liittyvien positiivisten asioiden katsotaan vähentyvän.

Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Heillä on erilaisia uskomuksia siitä, mikä on vapain, tasa-arvoisin, oikeudenmukaisin ja toimivin talousideologia. Ihmisillä on myös erilaisia arvoja. Ihminen on motivoituneempi toimimaan silloin, kun hänen toimintansa on hänen omien uskomustensa ja arvojensa mukaista kuin silloin, kun hän toimii omia uskomuksiaan ja arvojaan vastaan. (Kuulostaa järkevältä. Löytyykö tästä motivaatiotutkimuksia?)

Ihminen on motivoituneempi toimimaan myös silloin, kun hän uskoo, että hänen toimintansa johtaa hänen haluamaansa lopputulokseen kuin silloin, kun hän ei usko toimintansa johtavan siihen. (Tästä oli jokin motivaatioteoria. En muista mikä se oli, muistatako sinä? Täytyy selvittää. Joka tapauksessa tämä lienee itsestään selvää.)

Motivaatio Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä jokainen ihminen on vapaa valitsemaan, minkä talousideologian mukaan toimii. Tällöin hän todennäköisesti valitsee toimia sen talousideologian mukaan, joka vastaa hänen uskomuksiaan siitä, millainen taloudellinen yhteistyö on vapainta, tasa-arvoisinta, oikeudenmukaisinta ja käytännössä toimivinta. Tällöin hän myös todennäköisesti valitsee toimia sen talousideologian mukaan, joka on hänen arvojensa mukainen.

Tällöin hänen autonominen motivaationsa on korkeampi kuin missään yhden talousideologian talousjärjestelmässä, jossa jokaisen on toimittava diktaattorin tai demokraattisen enemmistön päättämän talousideologian mukaan riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin haluaa elää.

Jos ihmisen uskomuksia vastaavaa talousideologiaa ei ole olemassakaan, eikä hän siten voi valita sellaista, hän on vapaa kehittämään uuden, itselleen paremmin sopivan talousideologian. Kun se on valmis, täyttää laatuvaatimukset ja liitetty Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään, hän voi toimia sen mukaan osana Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää.

Motivaation näkökulmasta Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on siten tuottavampi kuin mikään yhden talousideologian talousjärjestelmä.