Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Luku 7 – Hyödyt verratuna Suomen nykyiseen talousjärjestelmään

Muutos

Mahdollisuus

Minkä tahansa talousjärjestelmän tärkeimmät osat ovat ihminen ja tuotantomenetelmät. Ne muuttuvat jatkuvasti.

Ihmiset eivät ajattele tai toimi nykyään samoin kuin viisisataa vuotta sitten. Myöskään tuotantomenetelmämme ole samanlaisia kuin viisisataa vuotta sitten. Lienee turvallista väittää, että viidensadan vuoden päästä ihmiset ja tuotantomenetelmät ovat jotain aivan muuta kuin mitä ne ovat nykyään.

Tätä vasten tuntuu luontevalta, että talousjärjestelmänkin tulisi olla muuttumiskykyinen. Jos talousjärjestelmä ei muutu ihmisten ja tuotantomenetelmien mukana, se nopeasti ja enenevissä määrin näiden kehitystä jarruttavaksi tekijäksi.

Nyt esittelyssä oleva talousjärjestelmä on erittäin muuttumiskykyinen. Se toimii riippumatta siitä, minkälaisia talousideologisia valintoja ihmiset kulloinkin tekevät. Siihen on sisäänrakennettu mahdollisuus millaiseen muutokseen tahansa. Siksi se vastaa siihen tarpeeseen, minkä ihmisen ja tuotantomenetelmien jatkuva muutos luo talousjärjestelmälle.

Nykytilanne

Nykyinen talousjärjestelmämme sen sijaan pysyy pystyssä tai kaatuu sellaisena kuin se on. Sitä voidaan hieman hienosäätää ja virittää, mutta muuttumaan se ei pysty. Jos puolet suomalaisista valitsee ryhtyä elämään jaetaan-taloudessa, Suomen nykyinen talous-järjestelmä kaatuu.

Täystyöllisyys

Mahdollisuus

Uusi talousjärjestelmä mahdollistaa täystyöllisyyden.

Se ei takaa sitä, sillä siinä täystyöllisyys riippuu viimekädessä ihmisten tekemistä valinnoista. Jos yhden talousideologian mukaan toimiminen ei mahdollista täystyöllisyyttä, sen rinnalla olevan toisen talousideologian mukaan eläminen mahdollistaa sen. Tämä kuitenkin edellyttää, että ihmiset ovat valinneet elää tuon toisen(kin) talousideologian mukaan.

Nykytilanne

Nykyisessä talousjärjestelemässämme täystyöllisyys ei ole mahdollista edes teoriassa. NAIRU-teorian mukaan alhainen inflaatio ja alhainen työttömyys eivät ole mahdollisia yhtä aikaa. Alhainen työttömyys – eli alhainen työvoiman tarjonta – saa aikaan palkkojen nousun, kun työnantajat kilpailevat niukasta työvoimasta. Palkkojennousu siirtyy hintoihin. Hintojen nousu taas vähentää niin ulkomaista kuin kotimaistakin kysyntää ja sitä kautta myös työpaikkojen määrää.

Lisäksi julkinen valta pitää korkeaa inflaatiota haitallisena. Siksi se puuttuu siihen raha- ja finanssipolitiikan keinoin. Kun inflaatio on korkea, valtio vähentää investointejaan ja keskuspankki nostaa korkoa. Molemmat toimenpiteet vaikuttavat inflaatioon laskevasti, mutta samalla ne myös vähentävät työpaikkojen määrää ja lisäävät työttömyyttä. (1) (2)

Yksilönvapaus, autonomia, tasa-arvo, hyvinvointi ja tuottavuus

Mahdollisuus

Talousideologinen valinnanvapaus lisää jokaisen ihmisen yksilönvapautta, autonomiaa ja tasa-arvoa. Nämä sellaisenaan tuottavat yksilöille ja sitä kautta yhteiskunnalle lisää hyvinvointia.

Vapaa, autonominen, tasa-arvoinen ja hyvinvoiva ihminen mm. tekee töitä enemmän ja laadukkaammin, oppii asiat syvemmin ja on luovempi kuin ihminen, jonka elämä näyttää päinvastaiselta. (3) (4) Tällä on luonnollisesti vaikutusta myös kansantalouden tuottavuuteen. Motivaation näkökulmasta tarkasteltuna Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on tuottavampi kuin mikään yhden talousideologian talousjärjestelmä.

Nykytilanne

Nykyisessä talousjärjestelmässä, jos ihminen valitsee elää, tehdä työtä ja kuluttaa jaetaan-taloudessa, hänen on mahdotonta tulla toimeen. Hänestä tulee pian toimeentulotuen asiakas. Tällöin toimeentulotuen maksaja ryhtyy uhkailemaan häntä taloudellisella väkivallalla ja myös toteuttaa uhkauksensa, ellei hän ala tehdä työtä markkinatalousideologian mukaisesti rahaa vastaan tai edes hae rahaa vastaan tehtävää työtä. Taloudellisella väkivalla uhkaamalla ja taloudellista väkivaltaa käyttämällä valtio yrittää saada ihmisen tekemään töitä hänelle vieraan talousideologian parissa sen sijaan, että se yrittäisi yhdessä ihmisen kanssa etsiä keinoja, kuinka hän voisi elää, tehdä työtä ja kuluttaa oman talousideologiansa mukaan osana yhteiskuntaa. (5)

Suomessa verot on maksettava euroilla. Veroja ei voi maksaa demokraattisemmalla ja tasapuolisemmalla rahalla kuin euro eikä veroja voi maksaa työllä.

Mm. tällaisilla talouteen liittyvillä rakenteellisilla keinoilla ja aktiivisella toiminnalla Suomi nykyään harjoittaa talousideologista epätasa-arvoa ja syrjintää.

Rauha

Mahdollisuus

Talousjärjestelmä, jossa on talousideologinen valinnanvapaus on valtava rauhanprojekti. Kenenkään ei tarvitse sotia, jotta voisi elää oman talousideologiansa mukaan.

Talousideologinen valinnanvapaus ei tarkoita sitä, että koko talousjärjestelmä näyttää samalta kuin yhden yksittäisen ihmisen talousideologinen valinta. Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että jokaisen yksittäisen ihmisen elämä näyttää niin paljon hänen tekemältään talousideologiselta valinnalta kuin on mahdollista silloin, kun kenenkään toisenkaan talousideologista valinnanvapautta ei ole loukattu.

Nykytilanne

Kaikki muut maailmanhistorian tuntemat talousjärjestelmät – mukaan lukien Suomen nykyinen – ovat olleet yhden ideologian talousjärjestelmiä. Kaikki ihmiset painostettiin tai pakotettiin elämään sodan, sisällissodan tai vaalit voittaneen tahon talousideologian mukaan.

Ihmisellä on psykologinen tarve olla vapaa ja päättää itse elämästään. Tarpeen määritelmään kuuluu, että sen tyydyttymättä jäämisellä on negatiivisia psyykkisiä seurauksia ihmiselle. (6) (7) Toisaalta tarpeen tyydyttäminen johtaa hyvinvointiin ja tyydytykseen. On selvää, että kaikki ihmiset eivät pysty koko ajan alistumaan siihen, että yksi tai useampi heidän tarpeistaan jää tyydyttymättä toisten ihmisten toiminnan seurauksena.

Kun yksi ihmisryhmä haluaa painostaa, pakottaa ja syrjiä toista ihmisryhmää ja kun tuon toisen ryhmän ihmisillä samaan aikaan on tarve olla vapaa, autonominen ja tasa-arvoinen, on konfliktinkin riski kasvanut. Siksikin on tärkeää elää rinnakkain niin, että kunnioitamme toisiamme sellaisena kuin olemme, emmekä yritä pakottaa toisiamme yhteen muottiin.

Palkkatyönantajan ja palkkatyöntekijän valtasuhde

Mahdollisuus

Koska jokaisella r&k:n ihmisellä on jatkuvasti mahdollisuus vaihtaa itsensä jaetaan-talouden ihmiseksi, sen enempää palkkatyönantajan kuin palkkatyöntekijänkään ei ole pakko alistua sellaisiin yhteistoiminnan ehtoihin, joiden mukaan hän ei halua toimia. Jos palkkatyönantaja kokee, että palkkatyöläinen riistää häntä, hän voi lopettaa yrityksensä ja vaihtaa itsensä jaetaan-talouden ihmiseksi. Jos palkkatyöntekijä kokee, että palkkatyönantaja riistää häntä, hän voi irtisanoa itsensä ja vaihtaa itsensä jaetaan-talouden ihmiseksi.

Voi olla, että Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä raha- ja kilpailutalouden sääntöjä voidaan vapauttaa paljonkin siksi, että kenenkään ei ole pakko osallista peliin. Jos joku ei pidä sovituista säännöistä, hän voi hypätä pelistä pois. Tämä saattaa johtaa myös siihen, että raha- ja kilpailutalouden toimijat vapaaehtoisesti sopivat säännöistään paljon pehmeämmät kuin mitä ne nykyään ovat, koska muuten juuri kukaan ei halua toimia r&k:n puitteissa.

Nykytilanne

Suomen nykyisessä talousjärjestelmässä kaikki ihmiset elävät sen talousideologian mukaan, mihin demokraattinen enemmistö on päättänyt kaikki ihmiset painostaa, ja käytännössä pakottaa. Kilpailun sääntöihin tyytymättömän on jatkettava taloudellista kilpailua muodossa tai toisessa silloinkin, kun sen säännöt tai itse taloudellinen kilpailu sinänsä ovat hänelle haitallisia.

Ekologinen kestävyys

Mahdollisuus

Eri talousideologiat ovat erilaisia suhteessa siihen, kuinka ekologisesti kestäviä ne ovat. Talousideologinen valinnanvapaus mahdollistaa sen, että ihmiset voivat valita elää ekologisesti kaikkein kestävimmän talousideologian mukaan. Kukaan ei kuitenkaan pakota ketään tekemään tällaista ratkaisua. Ihmiset voivat valita elää myös ekologisesti vähemmän kestävän talousideologian mukaan.

Nykytilanne

Suomen nykyisessä talousjärjestelmässä kaikki ihmiset elävät sen talousideologian mukaan, mihin demokraattinen enemmistö on päättänyt kaikki ihmiset painostaa, ja käytännössä pakottaa. Vaikka ekologisempia talousideologioita olisi olemassa, kukaan ei voi elää niiden mukaan. Vain poikkeusyksilöt voivat hypätä käytössä olevan talousjärjestelmän ulkopuolelle ja elää siellä ekologisesti kestävämpää elämää kuin mitä nyt käytössä olevassa talousjärjestelmässä on mahdollista.