Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Luku 2 – Mukaan otettavien talousideologioiden laatukriteerit

Talousjärjestelmän ja talousideologian määritelmä

En halua käyttää tässä kirjoituksessa sanaa talousjärjestelmä kahdessa eri merkityksessä. Siksi talousjärjestelmällä tarkoitan tässä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää kokonaisuutena ja talousideologioilla sen osia kuten markkinatalous, sosialismi, resurssipohjainen talous jne.

Jälkimmäiset ovat paitsi talousideologioita, myös talousjärjestelmiä. Toisaalta Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on paitsi talousjärjestelmä myös talousideologia.

Tässä yhteydessä jaossa talousjärjestelmään ja talousideologioihin kyse on vain ja ainoastaan kielellisen esityksen selkeydestä.

Kenties talousideologian ja talousjärjestelmän eron voisi yleisellä tasolla määritellä näin:

Talousideologia on joukko uskomuksia mm. siitä, kuinka työt ja työn tulokset tulisi jakaa, miksi ne tulisi jakaa juuri tietyllä tavalla, mikä motivoi ihmisiä tekemään hyvinvointia tuottavaa työtä sekä kuinka kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan parhaiten. Talousjärjestelmä taas toteuttaa talousideologiaa käytännössä.

Mukaan ottamisen kriteerit

Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Niin ovat myös ne talousideologiat, joita he pitävät parhaana olemassa olevista vaihtoehdoista.

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä kunnioittaa kaikkien ihmisten talousideologisia uskomuksia ottamalla mukaan kaikki laatukriteerit täyttävät talousideologiat.

Taloudellisessa toiminnassa kyse on ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä, jopa elämästä ja kuolemasta. Siksi mukaan otettavien talousideologioiden tulee täyttää tietyt laatukriteerit.

Täysin uusia talousideologioita voidaan keksiä. Ne otetaan mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään, jos ne täyttävät vaadittavat laatukriteerit.

Mukaan ottamisen laatukriteerejä voivat olla esimerkiksi:

 1. Talousideologian puitteissa tulee olla mahdollista tuottaa riittävä määrä hyvinvointia ihmisille.

 2. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmän on toimittava riittävän laadukkaasti.

 3. Talousideologioiden on toimittava sekä itsenäisesti että yhdessä kaikkien muiden mukana olevien talousideologioiden kanssa.

  On mahdollista, että yhdet ihmiset haluavat elää yhden, toiset toisen, kolmannet kolmannen jne. talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava yhdessä kaikkien muiden mukana olevien talousideologioiden rinnalla.

  On myös mahdollista, että kaikki ihmiset valitsevat elää yhden ja saman talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava myös itsenäisesti.

  Talousideologioiden rinnakkain toimiminen tarkoittaa sitä, että erilaisten mukana olevien talousideologioiden mukaan elävien ihmisten on pystyttävä halutessaan tekemään keskenään taloudellista yhteistyötä.

  Jokaisen ihmisen on halutessaan voitava liittyä mukaan mihin tahansa mukana olevaan talousideologiaan. Jos näin ei olisi, voitaisiin joutua päättämään, ketkä saavat olla mukana jossain tietyssä talousideologiassa, ketkä eivät ja millä perustein. Tässä päädyttäisiin helposti tilanteeseen, jossa vallitsee ihmisten välinen epätasa-arvo.

  Kenenkään ei ole pakko kuulua juuri tiettyyn talousideologiaan. Jokaisen on kuitenkin kuuluttava johonkin talousideologiaan, jotta hänen työnsä tulokset voidaan jakaa jollain yhteisesti sovitulla tavalla muiden ihmisten kanssa.

 4. Mukaan otettava talousideologia ei voi olla ristiriidassa vallitsevan perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa.

 5. Talousideologista valinnanvapautta ei voi käyttää tekosyynä minkäänlaiselle syrjinnälle eikä väkivallalle.

 6. Mukaan otettavan talousideologian on ominaisuuksiltaan erotuttava selkeästi muista mukana olevista talousideologioista.

  Liian samankaltaisten talousideologioiden mukana oleminen lisää vain byrokratiaa, mutta ei tuo oleellisia hyötyjä yhteiskunnalle tai yksilöille.

  Mukaan otettava uusi talousideologia voi koostua pelkästään täysin uusista ominaisuuksista, se voi yhdistellä täysin uusia ominaisuuksia ja olemassa olevien talousideologioiden osia tai se voi koostua pelkästään mukana olevien talousideologioiden uudenlaisesta yhdistelmästä.

 7. Mukaan otettaviin talousideologioihin liittyvän byrokratian on oltava kohtuullista niin valtiolle kuin talousideologiaa hallinnoivalle yksityisellekin taholle.

  Jos talousideologian hallinnoiminen vie paljon ihmistyövoimaa, se on pois hyvinvointia tuottavista töistä. Jokaisen talousideologian pyörittäminen vaatii jonkin verran byrokratiaa niin valtiolta kuin talousideologiaa pyörittävältä yksityiseltäkin taholta, mutta jossain on kuljettava raja, milloin sen pyörittämisen katsotaan olevan niin tehotonta, että sitä ei voida hyväksyä mukaan.

 8. Talousideologian toiminnasta niin teoriassa kuin käytännössä on oltava olemassa uskottava selvitys. Samoin siihen liittyvästä päätöksenteosta sekä siitä, millä resursseillä tämä kaikki toimii.

  Talousideologian on siis toimittava paitsi teoriassa, myös käytännössä. Talousideologialla on myös oltava selvästi mainittu taho, joka hoitaa siihen liittyvän päätöksenteon ja käytännöntoimien koordinoimisen.

Päätös uuden talousideologian mukaan ottamisesta

Päätöksen uuden talousideologian mukaan ottamisesta tekevät Jaetaan-toimijoiden keskusjärjestö (JTK), Raha- ja kilpailutalouden keskusjärjestö (RKTK) ja valtio.

Päätös uuden talousideologian mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään sen kirjallisessa muodossa olevan teorian kuvauksen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Uutta talousideologiaa ei voida ottaa mukaan, jos sen teoreettinen vakuuttavuus ei ole riittävä, jos sitä ei olla ensin kokeiltu käytännössä pienessä mittakaavassa tai jos kokeilusta saadut kokemukset antavat aihetta olettaa, että uusi talousideologia ei tule toimimaan käytännössä osana Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää.

Mukaan otettu talousideologia voidaan tiputtaa pois, jos käytäntö osoittaa, että se ei toimikaan käytännössä. Mukaan otettu talousideologia voidaan myös määrätä väliaikaisesti tauolle, jos sen pyörittäminen ei syystä tai toisesta toteudu käytännössä riittävällä laadulla, vaikka siihen olisi teoreettiset ja muut periaatteelliset edellytykset.

Uuden talousideologian mukaan tuleminen käytännössä

Uusi talousideologia voidaan ottaa mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään periaatteessa milloin tahansa. Jos käytännön syistä yksilöt voivat vaihtaa talousideologiaa esimerkiksi kerran vuodessa, tämä ajankohta on luonteva myös uuden talousideologian mukaan tulemiselle.