Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Yleistason kuvaus

Pääideat

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän (TVT) pääideat ovat:

  1. talousideologinen valinnanvapaus
  2. taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä
  3. valtion tehtävä on mahdollistaa
  4. valtion tehtävä on yhdistää.

Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa, että jokainen ihminen voi valita, minkä talousideologian mukaan elää elämäänsä, tekee työtä ja kuluttaa. Jokainen ihminen voi halutessaan vaihtaa talousideologiaa, jonka mukaan elää. Uusia talousideologioita voidaan keksiä ja liittää osaksi talousjärjestelmää.

Taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä tarkoittaa, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä toistensa kanssa, niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Valtion tehtävä on mahdollistaa, että jokainen voi elää oman talousideologiansa mukaan. Tämä tarkoittaa lainsäädännön laatimista sellaiseksi, että kaikilla talousideologioilla on hyvät toimintaedellytykset ja että ne ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa.

Valtion tehtävä on myös yhdistää niin, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä keskenään edelleen riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimia, joilla valtio auttaa ihmisiä ylittämään erilaisista talousideologioista johtuvia taloudellisen yhteistoiminnan esteitä ja hidasteita.

Kuinka tämä toimii käytännössä?

En voi kylliksi korostaa sitä, että Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä kaikki mukaan hyväksytyt talousideologiat ja valtio sopivat yhdessä, minkälaisin taloudellisen yhteistoiminnan ehdoin he haluavat toimia. Tästä syystä en voi kirjoittaa kuvausta siitä, kuinka tämä talousjärjestelmä toimii käytännössä. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin sanoa, että asiaan vaikuttaa mm. se,

  1. minkälaisia talousideologisia valintoja ihmiset kulloinkin ovat tehneet
  2. minkälaiset yhteistoiminnan ehdot mukana olevien talousideologioiden edustajat yhdessä valtion kanssa ovat kulloinkin sopineet.

Variaation mahdollisuudet ovat loputtomat.

Koska nyt esittelyssä oleva talousjärjestelmä on uusi ja kaikista aiemmista talousjärjestelmistä poikkeava, esittelen alla joitakin ajatuksiani siitä, kuinka tällainen talousjärjestelmä voisi toimia käytännössä, jotta saisit asiasta konkreettisemman otteen ja voisit halutessasi helpommin ryhtyä muodostamaan omia mielipiteitäsi asiassa.

Ole vapaasti eri mieltä kanssani, jos koet siihen tarvetta. Muodosta vapaasti omat näkemyksesi siitä, mitkä ovat juuri sinun edustamasi talousideologian tarpeet ja kuinka juuri sinä haluat kunnioittaa toisten ihmisten talousideologista valinnanvapautta. Toisin sanoen, kuinka juuri sinun mielestäsi Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän tulisi toimia käytännössä.

Kun kaikilla on asiasta näkemys, on mahdollista ryhtyä keskustelemaan ja sopimaan siitä, kuinka nämä eri näkemykset sovitetaan yhteen. Tämä keskustelu ja sopiminen onkin sitten tämän talousjärjestelmän aivan ydintoimintaa.

Käytännön esimerkkejä

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä siis toimii erilaisia talousideologioita rinnakkain ja tasa-arvoisessa asemassa.

Kunkin talousideologian sisällä taloudellinen yhteistyö lienee suhteellisen ongelmatonta. Tällöin ihmiset jakavat suhteellisen samantapaisen käsityksen siitä, miten talouden tulisi toimia ja miksi sen tulisi toimia juuri tietyllä tavalla. He myös haluavat toimia juuri tämän käsityksen mukaan. Lisäksi he ovat itse laatineet talousideologiansa sisäiset yhteistoiminnan säännöt, joita he halutessaan voivat myös muuttaa.

Niinpä se, kuinka Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä toimii käytännössä voidaankin tarkentaa kysymykseen, kuinka erilaiset talousideologiat toimivat yhteen. Tämä lienee tämän talousjärjestelmän keskeisin kysymys.

1. Lähes kaikilla on jo periaatteellinen halu elää Talousideolgisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä.

Lähes kaikki ihmiset haluavat sallia itselleen ja kaikille muille ihmisille niin paljon vapautta kuin mahdollista. Vain pakon edessä pakotamme toisiamme. Vain todella harvat ihmiset nauttivat toisten ihmisten pakottamisesta sinänsä.

Tämä pätee myös talousideologioihin. Emme halua tulla pakotetuksi emmekä painostetuksi elämään kenenkään toisen talousideologian mukaan. Emme myöskään halua pakottaa emmekä painostaa ystäviämme, sukulaisiamme emmekä ketään muutakaan elämään omamme tai kenenkään toisenkaan talousideologian mukaan. Sen sijaan haluamme mahdollistaa, että jokainen voi elää oman näköistä elämää – elää oman talousideologiansa mukaan.

Meillä siis on jo vahva periaatteellinen pohja TVT:lle. Kyse onkin enää vain siitä, löydämmekö keinot sovittaa yhteen erilaisten ihmisten erilaiset toiveet siitä, minkä talousideologian mukaan kukin heistä haluaa elää.

2. Kaikki talousideologiat ovat luonnostaan 100 %:sti yhteen sopivia toistensa kanssa työn tekemisen tasolla. Mitään erillisiä toimenpiteitä ei vaadita.

Autoa ajetaan samalla tavalla riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan autonkuljettaja tekee työtään. Talo rakennetaan samalla tavalla, riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kirvesmies tekee työtään. Sama pätee lentämiseen, sähköntuottamiseen, polvileikkaukseen ja kaikkeen muuhunkin työn tekemiseen.

Eri talousideologioiden yhteen sopimisessa kyse onkin enimmäkseen raaka-aineiden, työn ja työn tulosten jakamiseen liittyvistä asenteista, uskomuksista ja toiveista sekä niiden yhteen sopimisesta, joustamisesta ja yhteen sovittamisesta.

3. Veron maksu

Taloudellinen yhteistyö yhteiskunnallisella tasolla tarkoittaa pääasiassa veron maksamista sekä osallistumista valtion ja kuntien palveluiden tuottamiseen.

Valtion ja kuntien kannalta oleellista on se, että ne saavat hoidettua kaikki tehtävänsä. Valtion ja kuntien kannaltaan ei ole oleellista, millä tavalla verot maksetaan tai minkä talousideologian mukaan heidän tehtäviään hoitavat ihmiset tekevät työtään.

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä verot voi maksaa rahalla, työllä ja työn tuloksilla.

Verojen maksaminen rahalla on käytännössä samanlaista kuin veron maksaminen Suomessa nykyäänkin. Ainoana poikkeuksena on se, että tähän talousjärjestelmään voidaan hyväksyä mukaan useita erilaisia rahajärjestelmiä ja verot voi maksaa kaikkien mukaan hyväksyttyjen rahajärjestelmien rahoilla.

Veron maksaminen työllä tarkoittaa sitä, että ihminen tekee veroksi määrätyn määrän työtunteja valtiolle tai kunnalle. Tuo työ voi olla lääkärin työtä terveyskeskuksessa, poliisin työtä kentällä, virkamiehen työtä ministeriössä, kokin työtä vanhainkodissa jne.

Veron maksaminen työn tuloksilla tarkoittaa sitä, että jos hyvinvoinnin tuottajayhteisö harjoittaa esimerkiksi kalastusta, he antavat veroksi määrätyn osan saalistaan esimerkiksi julkisen sairaalan keittiölle. Tässä tietenkin on ehtona se, että valtio tai kunta tarvitsee juuri sitä hyödykettä, mitä tuottajayhteisö tuottaa ja että tuottajayhteisö tuottaa sitä sellaisia määriä ja sellaisella laadulla, että sen on järkevää maksaa verot näin.

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä valtio ja kunnat päättävät verojen määrän – aivan kuten ne tekevät Suomessa nykyäänkin. Kaikki talousideologiat ja veron maksamisen tavat ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Toisin sanoen talousideologian tai veron maksutavan perusteella kukaan ei maksa enempää eikä vähempää veroja kuin kukaan toinenkaan.

4. Kompromissit

On mahdollista, että TVT:hen hyväksytään mukaan sellasia talousideologioita, jotka nykyisessä muodossaan eivät ole keskenään yhteen sopivia. Niinpä on selvää, että toimiakseen TVT tarvitsee kompromisseja. Kompromissien kautta erilaiset talousideologiat saadaan yhteen sopiviksi.

Kun jokainen tietää omalta kohdalteen ne tärkeät asiat, mistä ei voi luopua eikä joustaa ja ne, mistä taas voi, on mahdollista päästä kestäviin kompromisseihin ja sopimuksiin.

Ilman kompromisseja TVT ei voi toimia. Kompromissien vaihtoehtona on se, että kaikki ihmiset pakotetaan tai painostetaan yhteen muottiin – toisin sanoen elämään diktaattorin, yksinvaltaisen ryhmän tai demokraattisen enemmistön päättämän talousideologian mukaan.

Talousideologinen valinnanvapaus ei tarkoita sitä, että koko talousjärjestelmä näyttää samalta kuin yhden yksittäisen ihmisen talousideologinen valinta. Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että jokaisen yksittäisen ihmisen elämä näyttää niin paljon hänen tekemältään talousideologiselta valinnalta kuin on mahdollista silloin, kun kenenkään toisenkaan talousideologista valinnanvapautta ei ole loukattu.

5. Hyödykkeiden liikkuminen eri talousideologioiden välillä

Taloudellinen yhteistyö yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla tarkoittaa pääasiassa hyödykkeiden liikkumista yritysten, tuotantoyhteisöjen, yhdistysten ja yksilöiden välillä.

Hyödykkeet liikkunevat suhteellisen ongelmattomasti kahden erilaisen talousideologian välillä, jos molemmat käyttävät rahaa – vaikka he sitten käyttäisivätkin talousideologialtaan ja tekniseltä toiminnaltaan hyvin erilaisia rahajärjestelmiä ja olisivat muiltakin osin hyvin erilaisia.

Hyödykkeet liikkunevat suhteellisen ongelmattomasti myös kahden sellaisen erilaisen talousideologian välillä, joista kumpikaan ei käytä rahaa.

Suurin ongelma TVT:ssä tuntuisikin olevan se, millä tavalla hyödykkeet liikkuvat kahden sellaisen talousideologian välillä, joista toinen ei käytä rahaa eikä taloudellista kilpailua (Jaetaan-talous) ja toinen käyttää molempia (Raha- ja kilpailutalous (R&K)). Ratkaisu on yksinkertaisempi kuin miltä aluksi saattaa näyttää. Kompromissejä kuitenkin tarvitaan.

Raha- ja kilpailutalous myy Jaetaan-talouteen kaikkia tuottamiaan hyödykkeitä pyydetyn määrän, kunhan joku maksaa niistä vapaasti markkinoilla määräytyvän hinnan. Tämä on selvää, sillä tämä lisää yritysten liikevaihtoa, kannattavuutta ja voittoja. Tämän kummemmasta asiasta ei ole kysymys näiden kahden erilaisen talousideologisen pääryhmän yhteen toimimisessa silloin, kun hyödykkeitä kulkee R&K:sta Jaetaan-talouteen.

Jaetaan-taloudessa ymmärretään, että R&K ei voi lahjoittaa heille tuottamiaan tai omistamiaan hyödykkeitä. Sellainen toiminta ei olisi rahataloudellisesti kannattavaa eikä usein mahdollistakaan. Se ei olisi myöskään R&K:n talousideologian mukaista.

Jaetaan-taloudessa ymmärretään myös, että he eivät voi jakaa tuottamiansa ja hallinnoimiansa hyödykkeitä R&K:n kanssa tasapuolisesti ilman maksua. Tämä vääristäisi R&K:n kilpailua.

Siksi kompromissina Jaetaan-talous hyväksyy ns. kolmannen tahon, jonka kautta raha kulkee Jaetaan-taloudesta Raha- ja kilpailutalouteen ja myös päinvastaiseen suuntaan. Tämä kolmas taho maksaa kaikki Jaetaan-talouden laskut R&K:een ja ottaa vastaan kaikki R&K:n Jaetaan-talouteen maksamat rahat. Tämä kolmas taho voi olla esimerkiksi Jaetaan-talouteen perustettu erillinen toimija, R&K:n yritys, joka tekee tätä työtä sovittua välityspalkkiota vastaan tai valtion erillinen osasto, sillä valtion tehtävänä on yhdistää silloin, kun erilaisista talousideologioista johtuen syntyy taloudellisen yhteistoiminnan esteitä ja hidasteita.

Tämä kolmas taho käyttää rahat Jaetaan-talouden sisältä demokraattisesti valittujen päättäjien päättämällä tavalla, joka hyödyttää tasapuolisesti kaikkia Jaetaan-talouden toimijoita.

On vielä todettava, että erilaisesta talousideologiasta johtuen Jaetaan-taloudessa hyödykkeiden rahalliset valmistamiskustannukset ovat aina alhaisemmat kuin Raha- ja kilpailutaloudessa. Tietyissä oloissa on mahdollista, että rahallisia valmistamiskustannuksia ei ole lainkaan.

Niinpä R&K:n Jaetaan-taloudesta hankkimien hyödykkeiden hinnat eivät voi määräytyä kilpailun mukaan vapaasti markkinoilla. Tämäkin vääristäisi R&K:n kilpailua ja olisi myös vastoin Jaetaan-talouden talousideologiaa.

Näin ollen R&K:n Jaetaan-taloudesta hankkimien hyödykkeiden hinnat ovat aina sovittuja. Käytännössä R&K itse määrittää nämä hinnat, sillä he itse tietävät parhaiten, millä tasolla Jaetaan taloudesta tulevien hyödykkeiden hinnat hyödyttävät heitä eniten ja haittaavat vähiten. Jaetaan-talous ainoastaan pitää huolen siitä, että hinnat kattavat hyödykkeiden rahalliset valmistamiskustannukset. Jaetaan-taloutta ei haittaa, että R&K päättää käytännössä yksin edellä mainittujen hyödykkeiden hinnat, sillä he kokevat kaiken valmistamiskustannuksista yli menevien hintojen määrittelyyn osallistumisen taloudelliseksi kilpailuksi ja tämä on vastoin heidän talousideologiaansa.

Todennäköisesti R&K:n kannattaa määrittää Jaetaan-taloudesta hankkimiensa hyödykkeiden hinnat muutaman prosentin korkeammaksi kuin vastaava hyödyke maksaisi R&K:ssa. Näin R&K suojaisi itseään kilpailun vääristymiseltä, hieman kilpailultakin, mutta mahdollistaisi hyödykkeiden saatavuuden Jaetaan-taloudesta silloin, kun joku R&K:n toimija niitä ehdottomasti sieltä haluaa tai kun jotain tiettyä hyödykettä ei ole saatavilla R&K:n sisällä.

Näin yksittäiset Jaetaan-taloudessa elävät ihmiset ja tuottajayhteisöt voivat elää, tehdä työtä ja kuluttaa oman talousideologiansa mukaan. Heidän ei tarvitse henkilökohtaisesti käyttää rahaa eikä osallistua taloudelliseen kilpailuun, mutta taloudellinen yhteistyö rahaa ja kilpailua käyttävien talousideologioiden kanssa mahdollistuu siitä huolimatta.

6. Turvallisin mahdollinen siirtymä

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän parhaat mahdolliset toteuttamistavat tulee ensin selvittää teoriassa ja pienimuotoisin käytännön kokeiluin.

Jos näistä saadut tulokset antavat syytä olettaa, että tämä talousjärjestelmä todellakin voi toimia käytännössä, kannattaa tehdä vielä yksi asia, ennen kuin varsinainen siirtyminen TVT:hen aloitetaan.

Tässä vaiheessa lienee syytä varmistaa kansanäänestyksellä, että näin suurelle yhteiskunnalliselle muutokselle on kansan enemmistön tuki. Jos kansanäänestyksessä uuteen talousjärjestelmään siirtymiselle saadaan kansan enemmistön tuki, siirtyminen voidaan aloittaa konkreettisesti.

Käytännön siirtyminen voidaan totetuttaa portaattomasti, tarvittaessa vaikka ihminen kerrallaan. Sikäli kun jossain vaiheessa – jollain tietyllä ihmismäärällä jossain tietyssä talousideologiassa – tulee ongelmia, voidaan ihmismäärän lisääminen sinne lopettaa ja pyrkiä tunnistamaan ja ratkaisemaan ilmenneet ongelmat. Kun ne on ratkaistu, halukkaat voivat taas jatkaa vähän kerrassaan siirtymistään elämään kyseisen talousideologian mukaan.

Sikäli, kun jossain kohdassa tulee vastaan ongelmia, joita ei ole mahdollista korjata, on aina mahdollista palata edelliseen toimivaan kohtaan tai kokonaan takaisin vanhaan talousjärjestelmään.

Tällainen siirtyminen Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään on turvallisin mahdollinen ellei peräti täysin turvallinen.

Lisää aiheesta

Laajempia pohdintoja ja yksityiskohtaisempia esimerkkejä aiheesta löydät klikkaamalla auki tämän sivuston jokaisen sivun yläosassa sijaitsevan valikon ja klikkaamalla sieltä sinua kiinnostavia linkkejä.